עמוד הבית צור קשר ENGLISH

השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים הכלולים בתקנון זה כלשונם. כל אדם הנכנס לאתר (להלן: "המשתמש") מצהיר כי הוא מודע לתקנון האתר, מסכים באופן חד משמעי להוראותיו ולכל התנאים המופיעים באתר והחליט על רכישת מוצרים באמצעות האתר, ומתחייב כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד המפעיל ו/או בעלי האתר ו/או מנהליו ו/או מי מטעמם.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע ולהיפך.


פרטיות באתר

החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ו/או למחשבי החברה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על-כן, "המשתמש" מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או נגד מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור העלולים להיווצר מחדירה כאמור.העתקות

אייקונים כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה או מי מטעמה.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החברה.


דף הבית | צור קשר | מקומות רכישה | תקנון שימוש
כל הזכויות שמורות ל-HEART 2007